Παρασκευή 21.10.2016

Β’ Γυμνασίου
Να υπολογιστεί η τιμή της παρακάτω αριθμητικής παράστασης με δύο (2) τρόπους.
Α. Βγάζοντας τις παρενθέσεις και τις αγκύλες
Β. Κάνοντας πράξεις μέσα στις παρενθέσεις και τις αγκύλες


Γ’ Γυμνασίου
Να βρείτε την τιμή της αλγεβρικής παράστασης αν x=0