Παρασκευή 04.11.2016

Β’ Γυμνασίου
Να υπολογιστούν οι τιμές των αριθμητικών παραστάσεων

Α. 

Β.


Γ’ Γυμνασίου
Να κάνετε τους παρακάτω πολλαπλασιασμούς πολυωνύμων

Α.

Β. 

Παρασκευή 21.10.2016

Β’ Γυμνασίου
Να υπολογιστεί η τιμή της παρακάτω αριθμητικής παράστασης με δύο (2) τρόπους.
Α. Βγάζοντας τις παρενθέσεις και τις αγκύλες
Β. Κάνοντας πράξεις μέσα στις παρενθέσεις και τις αγκύλες


Γ’ Γυμνασίου
Να βρείτε την τιμή της αλγεβρικής παράστασης αν x=0